День 9. Белорусский язык и литература

Урок литературного чтения во 2 классе

Лис Галина Станиславовна,

учитель начальных классов,

высшая категория

Тэма “Іван Муравейка “Куплёная груша”

Мэта: пазнаёміць вучняў з творчасцю пісьменніка І.Муравейкі, яго творам “Куплёная груша”,

Вучыць выказваць  пачуцці пагарды, абурэння да бяздушнасці, чэрствасці, сквапнасці людзей, выказваць уласныя пачуцці і ўражанні ад прачытанага.

Фарміраваць правільнае, асэнсаванае, чытанне ў голас уэлымі словамі, фарліраваць чытацкія ўменні, развіваць творчыя здольна.

Выхоўваць сяброўскія адносіны паміж вучнялі, цікавасць, любоў і гонар да Беларусі,  людзей працы, якія робяць нашу краіну багатай і прыгожай.

Абсталяванне: падручнік “Літаратурнае чытанне 2 клас, Ч.2”, малюнкі дзяцей да твора, выстава кніг І.Муравейкі, фотаздымкі незразумелых слоў, заданні для работы ў групах.

Тып ўрока: урок успрымання і аналізу мастацкага твора.

 

 

 

     Арганізацыйны момант псіхалагічна настроіў вучняў на работу на ўроку. На ўроку літаратуры была пастаўлена трыадзіная мэта – спалучэнне адукацыйнай, развіццёвай і выхаваўчай задачы. Мэты і задачы сфармуляваліся разам з вучнямі, а на этапе рэфлексіі звярнулі ўвагу на іх дасягненне. Праверка дамашняга задання была дыференцыраванай. На  этапах ўрока выкарыстоўваўся дэманстрацыйны матэрыял:  малюнкі з выявамі слоўнікавых слоў, малюнкі да прачытаннага твора дома, кнігі І.Муравейкі, музычнае суправаджэнне да фізмінуткі. На ўроку літаратурнага чытання былі выкарыстаны наступныя  метады і прыёмы.

Чытанне настаўніка, з’яўляецца ўзорам чытання для вучняў.

Чытанне вучняў:

-Чытанне па ролях,

- выбарачнае чытанне,

- выразнае чытанне

         На  ўроку прымянялася  франтальная, індывідуальная, парная і групавая работа. Пры рабоце с тэкстам вучні выконвалі задані, як пры дапамозе настаўніка, так і самастойна. На працягу ўсяго ўрока вучні знаёміліся з новымі словамі, разбіралі іх значэнне, стараліся ўжываць новыя словы пры адказах на пытанні, пы пераказе. Выкарыстоўваліся прыказкі, якія разбіраліся і тлумачыліся.

       На заключным этапе ўрока вучні, на аснове атрыманных ведаў выконвалі  заданні ў групах, якія дазволілі рашыць пастаўленую ў пачатку ўрока сітуацію. У канцы ўрока быў складзены сінквейн.

    Матэрыял можна выкарыстаць  пры правядзеніі адкрытых урокаў літаратуры і пазакласнага чытання, пазакласных мерапрыемстваў.   

 

Скачать план

свернуть

Урок по белорусской литературе в 5 классе

Киселева Галина Вячеславовна,

учитель белорусского языка и

литературы, высшая категория

 

Урок беларускай лiтаратуры ў 5 класе паводле апавядання Міхася Лынькова «Васількі» стварае пачуццё непрымання вайны як найвялікшага зла і бяды.

На ўроку ствараюцца ўмовы для асэнсавання вучнямi ідэйнага зместу твора, развіцця звязнага маўлення ў вучняў, умення разважаць, супастаўляць, рабіць лагічныя вывады, выхоўваць у вучняў пачуццё захаплення высокімі маральнымі якасцямі сваіх аднагодкаў.

 

Скачать план

свернуть

Урок по белорусской литературе в 7 классе

Урок по белорусской литературе в 7 классе

 

Войтехович Антонина Иосифовна,

учитель белорусского языка и

литературы, высшая категория

 

Тэма  « Каляднае святло ў святы вечар»

(паводле апавядання Змітрака Бядулі «На Каляды к сыну»)

 

Урок быў накіраваны на тое, каб развіваць пазнавальную актыўнасць вучняў, уменне даваць ацэнку паводзін герояў; выпрацоўваць уменне характарызаваць героя па яго паводзінах і ўчынках; абудзіць пачуццё любові і павагі да бацькоў; выхоўваць пачуццё суперажывання гераіні твора.

 Выкарыстанне музычных, мастацкiх, лiтаратурных ілюстрацый да твора спрыяла стварэнню творчай атмасферы на ўроку.

          

 

Скачать план

свернуть